Archive for Author vkusove

Лого на мрежата “Вкусовете от вчера”

В рамките на проект “Вкусовете от вчера” бе създадено лого на мрежата “Вкусовете от вчера”, което може да се ползва от всичките й членове. Посредством логото, членовете на мрежата ще могат да се идентифицират и да бъдат разпознаваеми сред потенциалните потребители на туристически и кулинарни услуги в района на Местна Инициативна Група - Раковски.

Logo_final_outlines

 

Логото може да бъде свалено от тук във формат jpg. Ако желаете да свалите логото в други формати, моля посетете страницата “За проекта”.

 

Заключителна конференция по проект „Вкусовете от вчера – Валоризация на кулинарно наследство”

СДРУЖЕНИЕ

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАКОВСКИ”

организира

Заключителна конференция във връзка с изпълнение на проект

„Вкусовете от вчера – Валоризация на кулинарно наследство”

Каним всички заинтересовани жители и гости на община Раковски да се присъединят към събитието и да се запознаят с изпълнението на проект „Вкусовете от вчера – Валоризация на кулинарно наследство” по мярка 421 “Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”.
Място на провеждане на събитието: Заседателна зала на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-гр.Раковски-1908г.”, гр.Раковски

 

Дата на провеждане: 24 април 2015г. /петък/

Начален час: 12:00ч.

 

Заповядайте и се информирайте за постигнатите резултати по проекта!

 

Телефон за контакт: 0882 94 93 49

Three day training in LAG for members of the network “Flavors of yesterday”

In the period March 26-28 2015 in Rakovski in the room of National cultural club “St. Cyril and Methodius-Rakovski-1908″ LAG-Rakovski held a three-day training for members of the network “Flavors of yesterday” in the framework of project “Flavors of yesterday – Valorisation of cultural heritage ” under measure 421 “National and transnational cooperation”, contract number RD 50-75 / 07.05.2014
The training is based on the Quality Regulation developed under the project:
- general prospects for the rural tourism sector; analysis of the supply of services in the area and demand for rural tourism – profile of supply, consumer expectations, tradition and modernity offered activities; segmentation; use of the opportunities and improving communications penetration;
- rules to manage a restaurant;
- recommendations for atmosphere, food, emotional and rational satisfaction at a traditional restaurant;
- culinary tourism – characteristics and potential;
- recipes that can be offered in restaurants in Rakovski;
- general guideleines on keeping conditions meet the sanitation requirements; production of canned food; product labeling; freezing of products; storage products; recreational activities in the traditional restaurants; agro-tourism and rural tourism; promotional initiatives.
- specific requirements for restaurants from the network «Flavors of yesterday.”

3 day training

Тридневно обучение в МИГ за членове на мрежата “Вкусове от вчера”

В периода 26-28 март 2015г. в гр.Раковски в Заседателна зала на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-гр.Раковски-1908г.” МИГ-Раковски проведе тридневно обучение за членове на мрежата “Вкусовете от вчера” по проект „Вкусовете от вчера – Валоризация на културно наследство” по мярка 421 “Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”, Договор  за финансиране РД 50-75/07.05.2014г.

Обучението се базира на изработения регламент за качество:

- oбщи перспективи пред отрасъл селски туризъм; анализ на предлагането на услуги в сферата и търсене на селски туризъм – профил на предлагането, очаквания на потребителя, традиция и модерност, предлагани дейности; сегментиране; използване на възможностите и подобряване на комуникационното проникване;

- правила за ръководене на ресторант;

- препоръки за атмосфера, храна, емоционално и рационално удовлетворение в традиционен ресторант;

- кулинарен туризъм – особености и потенциал;

- рецепти, които да се предлагат в ресторантите в Раковски;

- общи съвети за поддържане на условия отговарящи на хигиенно-санитарни изисквания; производство на консерви и хранителни продукти; етикетиране на продуктите; замразяване на продуктите; складиране на продуктите; развлекателни дейности в традиционните рестораните; агритуризъм и селски туризъм; промоционални инициативи.

- конкретни изисквания към ресторантите в мрежата «Вкусовете от вчера».

3 day training

Training for people employed in restaurants and local leaders 26-28 March 2015

“Local Action Group Rakovski” organizes on 26, 27 and 28 March 2015 training for people employed in restaurants from the network ” Flavors of yesterdayand local leaders in the framework of the the project “Flavors of yesterday - valorisation of culinary heritageunder measure 421 “National and transnational cooperation. Location where the training will be held: cultural club St.st. Cyril and Methodius 1908“.

Detailed program for the training you can download from here.

Обучение на ресторантьори и местни лидери от мрежата „Вкусовете от вчера” 26-28 Март 2015

Сдружение “Местна инициативна група Раковски” организира обучение на ресторантьори от мрежата „Вкусовете от вчера” и местни лидери по проект „Вкусовете от вчера – Валоризация на кулинарно наследство” по мярка 421 Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” в периода 26-28 Март 2015 година. Място на провеждане: заседателна зала на НЧ “Св.Св. Кирил и Методий-1908″.

Подробната програма на обучението можете да свалите оттук.

Филм за фестивала на селската кухня по проект “Вкусове от вчера” на англйиски език

Филмът представя фрагменти от осъществения фестивал на селската кухня в гр. Раковски, коментари на експертите и на представители на местната общност, сега вече и със субтитри на английски език. Филмът, с английски субтитри е достъпен в You Tube на адрес:

https://www.youtube.com/watch?v=c9_Z-VOHkck

The team of Rakovski LAG visited Momino selo village

On September 19, 2014 the team of the Local Action Group Rakovski visited “Petko Mandazhiev” Culture centre in Momino selo village. The purpose of the visit was presenting of the film for the festival of the rural kitchen. The participants from Momino selo village were the biggest group in the festival and they took part with various dishes as they already have experience in conducting culinary initiatives. The LAG team expresses its gratitude for the participation of amateurs in the Festival of the rural kitchen and handed award for contribution to the preservation of culinary traditions in Rakovski Municipality. The hosts from their side had prepared a traditional Momino selo dish – beans with leeks and bacon.

IMG_0692 IMG_0693 IMG_0698 IMG_0701

Екипът на Местна Инициативна Група Раковски гостува в с. Момино село

На 19 септември 2014г. екипът на Местна инициативна група Раковски посети НЧ „Петко Мандажиев”, с. Момино село. Целта на посещението беше прожекция на филма за фестивала на селската кухня. От с. Момино село се включиха най-много участници с разнообразни ястия, тъй като вече имат опит в провеждане на кулинарни инициативи. Екипът благодари сърдечно за участието на самодейците във Фестивала на селската кухня и връчи грамота за принос в съхраняване на кулинарните традиции в Община Раковски. Домакините от своя страна бяха подготвили традиционното моминско ястие фасул с праз и сланинка.

IMG_0692 IMG_0693 IMG_0701 IMG_0698

« Older Entries