Тридневно обучение в МИГ за членове на мрежата “Вкусове от вчера”

В периода 26-28 март 2015г. в гр.Раковски в Заседателна зала на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-гр.Раковски-1908г.” МИГ-Раковски проведе тридневно обучение за членове на мрежата “Вкусовете от вчера” по проект „Вкусовете от вчера – Валоризация на културно наследство” по мярка 421 “Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”, Договор  за финансиране РД 50-75/07.05.2014г.

Обучението се базира на изработения регламент за качество:

- oбщи перспективи пред отрасъл селски туризъм; анализ на предлагането на услуги в сферата и търсене на селски туризъм – профил на предлагането, очаквания на потребителя, традиция и модерност, предлагани дейности; сегментиране; използване на възможностите и подобряване на комуникационното проникване;

- правила за ръководене на ресторант;

- препоръки за атмосфера, храна, емоционално и рационално удовлетворение в традиционен ресторант;

- кулинарен туризъм – особености и потенциал;

- рецепти, които да се предлагат в ресторантите в Раковски;

- общи съвети за поддържане на условия отговарящи на хигиенно-санитарни изисквания; производство на консерви и хранителни продукти; етикетиране на продуктите; замразяване на продуктите; складиране на продуктите; развлекателни дейности в традиционните рестораните; агритуризъм и селски туризъм; промоционални инициативи.

- конкретни изисквания към ресторантите в мрежата «Вкусовете от вчера».

3 day training

Comments are closed.