Основни дейности

Дейност 1 „Проучване и изследване”

Провеждане на изследване на населението, насочено към проучване на културните аспекти, свързани с местната кулинария, принадлежащи почти само на устните предания. Полевото проучване, което ще се проведе по научен метод, ще позволи откриване на антични рецепти и социо-културния контекст на принадлежност (връзка между храна и календарен цикъл, между храна и сакралност и др.). След това ще се направи представителна извадка на възрастните „информатори”, подготовка на таблици за идентичност, аудио-видео интервюта. Проучването ще бъде валоризирано чрез публикация, която ще представлява писмен спомен за ценното кулинарно наследство на територията на МИГ-а, която ще си постави за цел да затвърди това важно познание. Освен това ще се пристъпи към откриване на историческа фотографска документация, свидетелство за анализираното културно явление. Освен индивидуалните публикации, които всяка МИГ ще изготви на съответния национален език и на английски, ще има и сборна публикация на английски, която не само ще съчетае данните от двете проучвания, но и ще потърси сходствата, разликите и ще анализира подходите, използвани в двата партньорски региона.

Дейност 2 „Инвентаризация на типичните и традиционни продукти и на производствените работилници за селскостопански хранителни продукти”

218026_291084600991026_1214642931_nЩе се пристъпи към инвентаризация на местните типични и традиционни продукти и към откриване на съответните производствени работилници за селскостопански хранителни продукти, които възнамеряват да се включат в мрежата. Анализът и/или проучването на продуктите ще покажат качествените особености (сензорни, органолептични и др.) на отделните производства, евентуалните слаби страни и недостатъци. Освен това проучването ще покаже ролята на качествените отличителни белези на продукта и ролята, която територията (човек-климат-почва) играе върху тези аспекти.

Ще последва окончателно обработване на събраната документация под формата на сбирка, като също така се предвижда фотографска документация за откритите от МИГ продукти. В допълнение към индивидуалните публикации на събраните резултати и документи, които всяка МИГ ще изготви на съответния национален език и на английски, ще има и сборна публикация на английски, която ще се постарае да анализира данните от двата региона и да очертае главните моменти/подходи/методи, които заслужават внимание и обмяна, трансфер между двата региона.

Дейност 3 „Изграждане на мрежа на производители и ресторантьори”

Ще бъде създадена мрежа за ресторантьори и производители, наречена “Вкусовете от вчера”. Ресторантьорите, които се включат в тази мрежа, ще имат за цел да се погрижат да въведат консуматорите в културните аспекти на типичните блюда. За тази цел е уместно осъществяването на мероприятие по трансфер на компетенции към местните ресторантьори, които се включат в мрежата, състояща се в предаването на обичаи, нрави и традиции от кулинарната култура на територията, открити вследствие на проучването. Дейността освен това си поставя за цел да интегрира преоткриването на гастрономичните структури на територията със системата за валоризация на типичните селскостопански хранителни продукти, за валоризация на местната културна идентичност в нейния кулинарен аспект и за засилване на социалната и териториална конкурентоспособност. Тази интеграция ще бъде гарантирана от реализирането на съответната мрежа на производителите. В обобщение действията, които ще бъдат изпълнени, са следните:

  • Инвентаризация на местните ресторантьори със слабите и силни страни на отделните структури и събиране на кандидатури за мрежата.
  • Изграждане на мрежа на производителите и ресторантьорите в двата партньорски региона за инициативата “Вкусовете от вчера”
  • Трансфер на компетенции и предаване на резултатите от проучването, отнасящи се до културните аспекти на гастрономията от миналото и на местните продукти, на заетите в ресторантьорство, които са се включили в мрежата. Създаване на Регламент за качество на мрежата, приложим за цялата мрежа в двата партньорски региона.
  • Промоциране и представяне на мрежата и нейните правила/изисквания на територията на ЕС.
  • Дизайн на базови промоционни материали, които да се използват в рамките на мрежата.

Дейност 4 „Фестивал на селската кухня”

Всички мероприятия ще се обединяват при осъществяването на едно или няколко събития, свързани във фестивал на селската кухня на зоната на МИГ-а. Инициативата “Вкусовете от вчера” си поставя за цел да покаже, включително и чрез тези събития, кулинарното наследство на територията, традиционната кухня, свързана със земеделските и животновъдни продукти. Затова главни действащи лица на фестивалите ще бъдат именно женските фигури: жените и стопанките, пазителки и носителки на антични кулинарни знания. Събитието ще представлява витрина за презентиране на извършения процес по възстановяване на традициите и следователно на гастрономичните особености на територията на МИГ, като целеви групи ще бъдат местното население, посетители, туристи, общности от експерти, печат и др.

Дейност 5 „Маркетингови и комуникационни действия”

  • Проучване и реализиране на цялостния имидж на мрежата
  • Осъществяване на промоционални събития за проекта
  • Направа на уеб сайт на проекта
  • Комуникационни кампании

Дейност 6 “Координация и управление на проекта”

Управление, мониторинг, оценка и отчитане на проекта.

 

Вашият коментар